Evaluering og evalueringsmodeller (med evalueringsskema)

5 minutters læsning

De fleste mennesker opfatter evaluering som et nødvendigt onde. Det er processen med at afgøre, om noget er godt eller dårligt, nyttigt eller ubrugeligt, rigtigt eller forkert. Men sådan behøver det ikke at være. Evaluering kan være et effektivt redskab til at forbedre dit projekt, arbejde og dit liv.

Når et projekt eller en aktivitet er færdig, så er det en god ide at gøre sig tanker om, hvordan aktiviteten er forløbet - og om målet er blevet opnået.

Der findes forskellige typer evalueringsmodeller med hver deres styrker og svagheder. Det vigtigste er at vælge den rigtige model til dit projekt.

Evaluering er ikke en let disciplin. Den kan gribes an på mange forskellige måder. Det er en god ide allerede i begyndelsen af ens planlægning at fastsætte, hvordan der skal evalueres.

Her kigger vi på forskellige ideer til evalueringsmetoder, som du kan bruge i undervisningen eller i forbindelse med projekter.

Hvad er evaluering?

Evaluering er processen med at bedømme noget eller træffe en beslutning om det. Med andre ord ser man på noget og forsøger at afgøre, om det er godt eller dårligt, nyttigt eller ubrugeligt, rigtigt eller forkert .

Når man evaluerer noget, ser man normalt på det ud fra en eller anden form for kriterier. Du kan altså lave den bedste evaluering, hvis du først har lavet en målsætning for projektet.

Forskellige evalueringsmodeller

Der er tre primære typer af evalueringsmodeller, som omfatter summative, formative og målbaserede modeller.

 • Summativ eller målbaseret evaluering kan bruges til at vurdere om mål er blevet opfyldt, og de laves typisk til slut i et projekt.
 • Formativ evaluering er fokuseret på at give feedback undervejs, så man kan lave tiltag undervejs, så projektet kan blive bedre, mens det stadig er i gang.

Eksempler på evalueringsmetoder

Når du har valgt din evalueringsmodel, skal du vælge de rette evalueringsmetoder. Der findes mange forskellige evalueringsmetoder, og den mest hensigtsmæssige metode afhænger af dine specifikke projektmål. Nogle almindelige evalueringsmetoder omfatter:

 • Spørgeskemaer eller undersøgelser
 • Interviews
 • Fokusgrupper
 • Observationer
 • Casestudier
 • Gennemgang af porteføljer
 • Test eller quizresultater

Praktiske evalueringsskabeloner

Her har vi samlet en række praktiske metoder til evaluering. Men husk at det ikke er selve metoden, der afgør om det er en vellykket evaluering.

Evalueringer af projekter og undervisning skal meget gerne tage udgangspunkt i målsætningerne for aktiviteterne.

1. Evalueringsskemaer

Det er meget typisk at bruge et evalueringsskema. Spørgsmålene og oplægget inden folk udfylder evalueringsskemaet er væsentligt ift. hvilket udbytte du får ud af svarene.

Jeg kan godt lide at tilføje en sektion om ‘egen indsats’ og måske ‘forventninger’, da det skaber lidt refleksion over, hvordan man selv er gået ind i aktiviteteterne, inden man frit kan få lov til at skrive hvad man vil.

Skabelon til evalueringsskema

2. Fælles evaluering i plenum

Når man spørger ud i plenum, skal man have tænkt grundigt over, hvordan man stiller spørgsmålene, og hvordan man følger op på diskussionerne. Du skal særligt være opmærksom på, at den første kommentar fra kursisterne kan styre en del af den efterfølgende evaluering.

På forhånd skal du have gjort dig overvejelser om:

 • Hvilke spørgsmål skal jeg stille?
 • Rækkefølgen af spørgsmål
 • Hvordan skal jeg slutte det igen?
 • Hvordan samler jeg op?

Jeg kan godt lide at lade alle først gøre sig lidt overvejelser om, hvad de gerne vil byde ind med i diskussionen. Derved farves deres holdninger ikke af de første, der siger noget, eller de toneangivende i debatten.

3. Tre ord til en ordsky

Skriv tre ord om begivenheden, du lige har være med til. Ordene afleveres til læreren, som skriver dem ind på Word Cloud Generator. Så får man en ordsky, der kendetegner begivenheden, hvor de ord der er nævnt flere gange, bliver større.

Du kan også samle ordene ind digitalt. Så er det noget hurtigere at lave ordskyen.

4. Skriveøvelsen: Hvis … Så …

Kan bruges som en lidt sjov starter til evaluering. Alle får udleveret et antal sedler (fx to), hvor de skal starte en sætning med “Hvis…”. Derudover får de samme antal sedler, og her skal de starte sætningen med “Så…” Derefter samler læreren alle sedlerne sammen i to bunker. Først læses en “Hvis…”-sætning op. Derefter læses en “Så…”-sætning op (kan evt. læses af en anden.

5. “Jeg husker…” (skabelon)

Skriveøvelse hvor man skriver alt det ned, man kan huske. Hver sætning starter med jeg husker i forhold til kurset. Formålet er at man konstant skriver. Det bliver næsten en poetisk tilgang. Man kan evt. afslutte i plenum med at nogen læser deres ‘jeg husker’ op.

Download skabelon

6. Delphi (evalueringsskabelon)

Delphi-metoden er et evalueringsværktøj, der både indeholder en skriftlig og en mundtlig del. I den skriftlige del udleveres et skema, som kursisterne udfylder så præcist, som de kan. Kursisterne bliver bedt om at være så konkrete og præcise som muligt og skrive så pænt, at alle kan læse det. Når kursisterne har udfyldt skemaet, sendes det rundt til de andre i gruppen (en god gruppestørrelse er omkring 10-12). Så læser de øvrige kursister svarene. Hvis de er enige i udsagnet, skriver de en streg i ‘enig’-kolonnen.

Den mundtlige del består af en struktureret samtale, hvor læreren sørger for, at alle kursister kommer til orde. I gennemgangen kan man fx bede kursisterne nævne de punkter, hvor de havde fuldt hus (at alle var enige). På et tidspunkt kan man også gennemgå de punkter, hvor der ikke er nogen, der er enige eller meget få, der er enige.

Download evalueringsskabelon

Forslag til evalueringsspørgsmål

Når du har valgt din evalueringsmodel og dine metoder, skal du udvikle et sæt evalueringsspørgsmål. Disse spørgsmål vil styre din dataindsamling og hjælpe dig med at vurdere, om dit projekt har været en succes. Nogle eksempler på evalueringsspørgsmål er bl.a:

 • Hvor godt har projektet opfyldt sine mål?
 • Hvor tilfredse er deltagerne?- Hvor let var det at bruge de materialer og ressourcer, der blev stillet til rådighed?
 • Hvad ville du ændre ved projektet?
 • Vil du anbefale dette projekt til andre?

Husk, at dine evalueringsspørgsmål skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsafgrænsede (SMART).

Hvordan arbejder du videre med evalueringerne?

Nu har du samlet en masse viden sammen, som du kan bruge til at forbedre og tilpasse din undervisning eller projekter.

Nu kan du fx gå i gang med at bruge nogle af de kreative metoder og ideudvikling for at finde nogle gode ideer. Du kan evt. inddrage dine deltagere i denne proces også.

Konklusion

Evaluering er en vigtig del af ethvert projekt, da det giver dig mulighed for at vurdere, om din indsats har været en succes, og foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

For at gennemføre en vellykket evaluering skal du vælge den rigtige model og de rigtige metoder samt udvikle et sæt specifikke evalueringsspørgsmål. Ved at stille de rigtige spørgsmål kan du indsamle data, som vil hjælpe dig med atforbedre dit projekt og sørge for, at det bliver en succes.

Kommentarer